ទំព័រ​ដើម​ / 1999 / 23.09.1999 - Hafen Neustadt Holstein [7]